About

rosenhill1.jpg

Carolina har målat så länge hon kan minnas. Uppväxt i ett kreativt hem var det aldrig långt till staffliet och i familjen fanns inspirationen på nära håll: Både mamma Agneta Gynning och morfars bror Lars Gynning är erkända och skickliga konstnärer. Mammas ateljé blev tidigt en naturlig plats att tillbringa sin tid på för Carolina, och vid 15 års ålder hade hon sin första utställning.

Carolinas signum är färgstarka porträtt och personliga avtryck från livets skiftande skeenden. Motiven speglar kvinnor hon mött eller kvinnor som lever inom henne. Gemensamt för konstverken är de starka känslor de förmedlar och ibland även gripande fragment av historier, öppna för betraktaren att dela med henne. Alla verk är namngivna, vilket vittnar om Carolinas personliga engagemang i målningarna.

Genom sitt konstnärskap bearbetar Carolina självupplevda händelser och upplevelser, och det är sannolikt därför hennes alster känns så personliga och ibland till och med privata. Hon förhåller sig fullkomligt öppen inför skaparprocessen och vet sällan på förhand exakt hur ett verk kommer att ta sig uttryck. Hon har själv sagt att ”hon målar sig igenom allt” och ”att hon möter sig själv i konsten”.

I början av karriären målade hon oftast enbart ansikten och linjerna var diffusa. Med åren har måleriet dock utvecklats och numera är färgerna ljusare, linjerna klarare och huvudena har fått kroppar. Enligt Carolina speglar det hennes personliga utveckling; från att vara en gränslös men livsbejakande kvinna med mörka stråk i den unga själen, till att bli en oberoende, medveten och mogen personlighet som med öppen blick och stark drivkraft tar vara på livets möjligheter.

Carolina ägnar sig på heltid åt sitt kreativa skapande och konsten är den huvudsakliga sysselsättningen, men hon formger också smycken och inredningsdetaljer.Dessutom har hon gett ut fyra bästsäljande böcker och spelat huvudrollen i Jesper Ganslandts film Blondie (2012).


Carolina has painted for as long as she can remember. Growing up in a creative home, she was never far from the easel and within the family inspiration was always nearby: Both Carolina’s mother Agneta Gynning and her grandfather’s brother Lars Gynning are renowned and talented artists. Her mother’s studio soon became a natural place for Carolina to spend her time and by the age of 15, she had her first exhibition.

Carolina’s colourful portraits and personal impressions from life changing events have become her trademark. The motifs reflect women she has encountered or the women who exist within her. The artworks repeatedly convey strong emotions and sometimes fragments of poignant stories that are open for the viewer to share with her. All the artworks have names or titles, which is a testament to Carolina’s personal involvement with the paintings.

Through her artistry, Carolina processes events and experiences from her personal life; which is probably why her works feel so personal and sometimes even private. She surrenders herself openly and entirely to the creative process and seldom knows ahead of time how a work will manifest itself. Carolina herself has said that “she paints her way through it all” and “that she meets herself in the art”.

At the beginning of her career, Carolina frequently painted only faces with vague and blurry lines. However, over the years her painting has developed; the colours are brighter, the lines are clearer and the heads now have bodies. According to Carolina, this reflects her personal development; from being a boundless and passionate woman with dark aspects in her young soul, to an independent, conscientious and mature personality with an open mind and a strong drive to take advantage of life’s possibilities.

Carolina devotes herself full-time to her creative endeavours, with art as her primary vocation but she also designs jewellery and interior design pieces. In addition, she has published four best-selling books and played a leading role in Jesper Ganslandt’s film Blondie (2012).